titel-1

本日は晴天なり 本日は晴天なり 本日は晴天なり

clock04-1

本日は晴天なり 本日は晴天なり 本日は晴天なり

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fsh-Z48tG0Y[/youtube]